بایگانی برچسب ها: کمبل

تبیین کهن الگوی «سفر قهرمان» بر اساس آرای یونگ و کمبل در هفت خوان رستم

عنوان: تبیین کهن الگوی «سفر قهرمان» بر اساس آرای یونگ و کمبل در هفت خوان رستم نویسند‌گان: دکتر محمد طاهری / حمید آقاجانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه بوعلی سیناهمدان / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ […]