بایگانی برچسب ها: کلینی

تاثیر پذیری فردوسی از کلینی

عنوان: تاثیر پذیری فردوسی از کلینی نویسند‌ه: مهدی دشتی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: متن شناسی ادب فارسی(علمی-پژوهشی) دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، سال چهل و نهم، دورۀ جدید، سال پنجم، شماره ۱ چکیده مقاله: دیباجه شاهنامه، سندی […]