بایگانی برچسب ها: کشور مصر

مصر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مصر نام فعلی مکان جغرافیایی :  کشور مصر کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: مصر در شاهنامه از این کشور نامی آفریقا از داستان هاماوران تا پادشاهی خسروپرویز در ۱۴ بیت یاد شده است ۵ بیت در هاماوران در ۲ بیت دارا در ۶ […]