بایگانی برچسب ها: کشور عمان

عمان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : عمان نام فعلی مکان جغرافیایی :  کشور عمان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: در شاهنامه یک بار از عمان در پادشاهی هرمزد نوشین روان نام برده شده که ظاهراً غرض پهنۀ کشور کنونی عمان در جنوب خلیج فارس بوده است: ز سیراف وستای یزدان […]