بایگانی برچسب ها: کشور روسیه

روس

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : روس نام فعلی مکان جغرافیایی :  کشور روسیه کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: روس در بعضی از تصحیحهای پیشین شاهنامه نام روس دو بار در متن آمده است که یکی از آنها نباید اصالت داشته باشد در پادشاهی بهرام گور شنگل هندی به […]