بایگانی برچسب ها: کشور خرم

کشور خرم

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کشور خرم نام فعلی مکان جغرافیایی :  سرزمین ایران نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: در نامه گشتاسپ به ارجاسپ آمده است: چنین گفته بودی که من تا دو ماه                   سوی کشور خرم آرم سپاه تو بر خویشتن بر میفزای رنج          […]