بایگانی برچسب ها: کشواد شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – کشواد

سه دیگر چو کشواد زرین کلاه – که آمد به آمل ببرد آن سپاه نام : کشواد نام کامل کشواد : کشواد زرین کلاه دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای،پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان،کیانیان تبار : تبار پدری به کاوه آهنگر می رسد ملیت : ایرانی نشان پرچم ( درفش ) : شیر پیکر […]