بایگانی برچسب ها: کشمیر

کوه اسپروز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کوه اسپروز نام فعلی مکان جغرافیایی :  کوه شمال هند و کشمیر مشهور به قراقروم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: کوه آسپروز از شاهنامه چنین برمی آید که کوه شمال هند و کشمیر مشهور به قراقروم را اسپروز میخوانده اند، همان رشته کوه عظیمی […]

کشمیر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کشمیر نام فعلی مکان جغرافیایی :  کشمیر هندوستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: کشمیر نام این ولایت شبه کشور حدود ۲۰ بار در شاهنامه آمده و همه جا هم غرض از آن ولایت کوهستانی و زیبای میان دو کشور پاکستان و هندوستان کنونی است […]

سندلی

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سندلی نام فعلی مکان جغرافیایی :   مرکز حکومتی در شرق هند نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: سندلی: در زمان انوشیروان مرکز حکومت یکی از شاهان هند به نام جمهور بود که قلمروش از کشمیر تا مرز چین را در بر می گرفت و همسر […]