بایگانی برچسب ها: کتابون

گشتاسب، هوتوس/ کتایون از اوستا تا شاهنامه

عنوان:  گشتاسب، هوتوس/ کتایون از اوستا تا شاهنامه نویسندگان: دکتر رضا ستاری / مرضیه حقیقی / زهرا مقدسی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زبان و ادبیان فارسی دانشگاه مازندران /  دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۸ منبع: فصلنامۀ پژوهش‌های […]