بایگانی برچسب ها: کاکوی که بود

شخصیت های شاهنامه – کاکوی

 چو بشنید کاکوی آواز من – چنان زخم سرباز کوپال من نام : کاکوی محل مرگ کاکوی : نبرد منوچهر با سلم بدست منوچهر دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار پدری به ضحاک می رسد ملیت : تازی توضیحات شخصیت : قارن پس از این پیروزی به […]