بایگانی برچسب ها: کالو شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – کالو

نام : کالو دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت: تورانی توضیحات شخصیت : از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی در سپاه افراسیاب تورانی