بایگانی برچسب ها: کاشغر

ختن

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خُتن نام فعلی مکان جغرافیایی : شهری در کشور چین در جنوب شرق کاشغر نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: این نام حدود ۲۵ بار در شاهنامه آمده و عموماً همراه با چین است. اولین بار در مرزبندی نوین ایران و توران به هنگام ضعف […]

چین دز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : چین دز نام فعلی مکان جغرافیایی :  ناحیه در شمال غربی ایران نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: چین دز دریای چین چین و ماچین… آمده است اما در شاهنامه غرض از چین عموماً بخش شمال غربی آن یعنی ولایات مجاور ترکستان حدود کاشغر و […]

ایتاش

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ایتاش نام فعلی مکان جغرافیایی :  اتباش در میان دو شهر اوزگند و کاشغر نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: ایتاش: از این محل یا خرده ولایت سه بار در داستان گشتاسپ با ارجاسپ به این صورت یاد شده است: که این گر بماند زمانی […]

ماچین

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ماچین نام فعلی مکان جغرافیایی:  ترکستان شرقی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کاشغر، ترکستان شرقی شرح مکان جغرافیایی: ماچین: هرچند در نوشته های قدیمی ماچین نام چین جنوبی است در مقابل چین تنها که به معنی چین شمالی است اما غرض از ماچین در شاهنامه همان تعریفی […]