بایگانی برچسب ها: کاسته شده ها

مقایسه و تطبیق داستان فرود از شاهنامۀ فردوسی با ترجمۀ بنداری

عنوان: مقایسه و تطبیق داستان فرود از شاهنامۀ فردوسی با ترجمۀ بنداری نویسندگان: دکتر اکبر صیادکوه / معین کاظمی فر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار دانشگاه شیراز / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات افرسی دانشگاه شیراز تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: نشریۀ ادبیات تطبیقی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر […]