بایگانی برچسب ها: کارگفتار

منظورشناسی و تحلیل کار‌گفتار درگفتگو‌های داستان بیژن و منیژه

عنوان : منظورشناسی و تجلیل کار‌گفتار در گفتگو‌های داستان بیژن و منیژه نویسنده/نویسند‌گان : صدیقه علیپور سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده / نویسندگان : استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان تاریخ نگارش : تابستان ۱۳۹۷ هجری شمسی منبع : فصل نامه متن‌شناسی ادب فارسی – سال پنجاه و چهارم، دوره جدید، سال دوم، […]