بایگانی برچسب ها: کارنامۀ اردشیر بابکان

منابع و شیوه کار فردوسی در داستان اردشیر بابکان

عنوان: منابع و شیوه کار فردوسی در داستان اردشیر بابکان نویسند‌گان: حامد صافی / فرازد قائمی / مهدخت پورخالقی چترودی / مسیرا بامشکی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده:  دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد / استاد یار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد / استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، […]