بایگانی برچسب ها: کاث

کات

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کات نام فعلی مکان جغرافیایی:  شهری بیرونی در استان خوارزم ازبکستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کاث شرح مکان جغرافیایی: کات: کات یا کاث در شاهنامه به عنوان شهری مستقل یاد نشده، بلکه یک بار از شخصی به نام بیورد کاتی سخن به میان آمده که ظاهرا […]