بایگانی برچسب ها: چین

دریای چین

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای چین نام فعلی مکان جغرافیایی :  بخش از اقیانوس آرام در جنوب شرقی کشور چین نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: دریای چین در عرف امروز غرض بخشی از اقیانوس آرام در جنوب شرق کشور چین است که در نقشه ها هم به نام […]

ختن

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خُتن نام فعلی مکان جغرافیایی : شهری در کشور چین در جنوب شرق کاشغر نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: این نام حدود ۲۵ بار در شاهنامه آمده و عموماً همراه با چین است. اولین بار در مرزبندی نوین ایران و توران به هنگام ضعف […]

ماچین

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ماچین نام فعلی مکان جغرافیایی:  ترکستان شرقی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کاشغر، ترکستان شرقی شرح مکان جغرافیایی: ماچین: هرچند در نوشته های قدیمی ماچین نام چین جنوبی است در مقابل چین تنها که به معنی چین شمالی است اما غرض از ماچین در شاهنامه همان تعریفی […]

جغوان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : جَغوان نام فعلی مکان جغرافیایی:  باید جایی در هندوستان باشد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: نام این شهر در سفر اسکندر به چین و بازگشت او به سند آمده است  اما مسکو این نام را حلوان ضبط کرده، که نادرست است. اگر نام این […]

چین در شاهنامه فردوسی

عنوان: چین در شاهنامه فردوسی نویسند‌گان: علی اکبر جعفری / حمیدرضا پاشازانوس سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار تاریخ دانشگاه اصفهان / دانشجوی دکتری تاریخ ایران باستان دانشگاه تهران تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ متن شناسی ادب فارسی(علمی-پژوهشی) دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، سال چهل و نهم، دورۀ جدید، سال پنجم […]

چرا سخنی از فیروز، فرزند یزدگرد سوم در شاهنامه نیست؟

عنوان: چرا سخنی از فیروز، فرزند یزدگرد سوم در شاهنامه نیست؟ نویسند‌ه: دکتر داریوش اکبرزاده سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  دانشیار پژوهشگاه میراث فرهنگی تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۴ هجری شمسی منبع: مجلۀ مطالعات ایرانی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال چهاردهم، شمارۀ بیست و هشتم، پائیز و زمستان ۱۳۹۴ چکیده مقاله: شاهنامه […]