بایگانی برچسب ها: چاپ جیحونی

مبارک فال (نسخه نویافته سن ژوزف)

عنوان: مبارک فال (نسخه نویافته سن ژوزف) نویسنده: مصطفی جیحونی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: مصحح و محقق شاهنامه، اصفهان تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدوهفتادوچهار، پائیز ۱۳۹۰ چکیده مقاله: شناسایی و چاپ شاهنامه نسخه سن ژوزف بیروت (احتمالاً کتابت اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم) رویداد مبارکی […]