بایگانی برچسب ها: پی رفت

بررسی بن مایه داستانیِ «سرکشی و تباهی» در شاهنامه فردوسی

عنوان: بررسی بن مایه داستانیِ «سرکشی و تباهی» در شاهنامه فردوسی نویسنده: دکتر اسدالله جعفری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور فارس تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۷ منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدوشصت و هفت، زمستان ۱۳۸۸ چکیده مقاله: در بررسیهای انجام شده، واحد بن مایه ای سرکشی […]