بایگانی برچسب ها: پیکرگردانی

هستی شناسی دیوان در حماسه های ملی بر پایه شاهنامه فردوسی

عنوان: هستی شناسی دیوان در حماسه های ملی بر پایه شاهنامه فردوسی نام نویسنده: دکتر آرش اکبری مفاخر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: عضو قطب علمی فردوسی شناسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۷ شمسی منبع: فصلنامۀ علمی پژوهشی کاوش‌نامه، سال یازدهم، شمارۀ بیست و یک، ۱۳۸۹ چکیده مقاله: هستی شناسی دیوان عبارت است از بررسی دیوان […]

دگردیسی ایندرا به رستم

عنوان: دگردیسی ایندرا به رستم نویسندگان: دکتر محمدرضا نصر اصفهانی / علی صادقی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان / کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: مجلۀ ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، سال هشتم، شمارۀ ۲۸، پائیز ۱۳۹۱ چکیده مقاله: شخصیت […]