بایگانی برچسب ها: پیشگویی

تأثیر کواکب در پیشگوی‌های شاهنامه

عنوان: تأثیر کواکب در پیشگوی‌های شاهنامه نویسندگان: دکتر حسین منصوریان سرخگریه / لیلا توکل راد سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر / دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۸ منبع: پژوهشنامۀ زبان و ادبیات فارسی، دورۀ […]

خبر رسانی از آینده در شاهنامه برپایه فال و تفأل

عنوان : خبر رسانی از آینده در شاهنامه بر‌پایه فال و تفال نویسنده/نویسند‌گان : محمد پاکنهاد سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده / نویسندگان : استادیار دانشگاه فرهنگیان تهران تاریخ نگارش : بهار ۱۳۹۷ هجری شمسی منبع : فصلنامه علوم خبری، سال هفتم، بهار ۹۷، شماره ۲۵ چکیده مقاله : آنچه در محور این مقاله قرار […]