بایگانی برچسب ها: پیشوند

بررسی عملکرد فردوسی در کلمه سازی صفات با پیشوندها در شاهنامه

عنوان: بررسی عملکرد فردوسی در کلمه سازی صفات با پیشوندها در شاهنامه نویسنده: اعظم قطبی زاده سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دنش آموختۀ دورۀ دکتری زبان شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۵ هجری شمسی منبع: پژوهشنامۀ ادب حماسی، سال دوازدهمف شماره بیست و یکم، بهار و تابستان ۱۳۹۵، صفحه ۱۸۳-۱۹۹ چکیده مقاله: موضوع واژه […]