بایگانی برچسب ها: پیرخرد

تحلیل کهن الگویی داستان رستم و اسفندیار

عنوان: تحلیل کهن الگویی داستان رستم و اسفندیار نویسندگان: سید مجتبی میرمیران / انوش مرادی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زیان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان / دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه پیام نور تهران تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ تخصصی مطالعات داستانی، سال اول، شمارۀ دوم، زمستان ۹۱ چکیده مقاله: یکی از […]