بایگانی برچسب ها: پوراندخت در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – پوراندخت

یکی دختری بود پوران بنام – چو زن شاه شد کارها گشت خام نام : پوران دخت محل مرگ پوران دخت : در بستر بر اثر بیماری دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به خاندان انوشیروان می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر پوراندخت […]