بایگانی برچسب ها: پهلوانان

بررسی نیایش های شاهنامه فردوسی

عنوان: بررسی نیایش های شاهنامه فردوسی نویسندگان: موسی پرنیان / مهناز ولی بیگی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه / کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایلام تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ متن پژوهی ادبی، شمارۀ ۵۳، پائیز ۱۳۹۱ چکیده مقاله: شاهنامه ی حکیم توس، […]

از واژه تا گواژه

عنوان: از واژه تا گواژه نویسند‌گان: حمیدرضا قربانی / فاطمه جمالی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور نجف آباد / استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور نجف آباد تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۳ هجری شمسی  منبع: پژوهشنامۀ ادب حماسی، سال دهم، شمارۀ هفدهم، بهار و تابستان […]