بایگانی برچسب ها: پنجهیر

پنجهیر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : پنچهیر نام فعلی مکان جغرافیایی :  پنجشیر نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شادروان شوشتر شرح مکان جغرافیایی: پنجهیر این نام تنها یک بار در شاهنامه آمده است. در جنگ یازده رخ که ایرانیان بر تورانیان غلبه مییابند پیران ویسه در نامه ای به گودرز پیشنهاد صلح و […]

اندراب

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اندرآب نام فعلی مکان جغرافیایی :  در استان تخارستان در مسیر غزنین به کابل نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آندراب: در نامه پیران ویسه به گودرز برای مصالحه بر سر مرزهای ایران و توران، که ولایات متعلق به ایران را برمی شمرد، آمده است: […]