بایگانی برچسب ها: پنجشیر

پنجهیر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : پنچهیر نام فعلی مکان جغرافیایی :  پنجشیر نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شادروان شوشتر شرح مکان جغرافیایی: پنجهیر این نام تنها یک بار در شاهنامه آمده است. در جنگ یازده رخ که ایرانیان بر تورانیان غلبه مییابند پیران ویسه در نامه ای به گودرز پیشنهاد صلح و […]