بایگانی برچسب ها: پل ریکور

مطالعه تأثیر روایت استعاری فردوسی بر شاهنامه نگاری

عنوان: مطالعه تأثیر روایت استعاری فردوسی بر شاهنامه نگاری نویسندگان: قدسیه رضوانیان / ندا غیاثی / محمد اعظم زاده سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران، بابلسر / دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه مازندرانف بابلسر / استادیار پژوهش هنر دانشگاه مازندران، بابلسر تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۴ هجری شمسی […]