بایگانی برچسب ها: پشت وشتاسپان

پشت گشتاسپان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : پشت گشتاسپان نام فعلی مکان جغرافیایی :  کشمر خراسان جنوبی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  پشت وشتاسپان شرح مکان جغرافیایی: پشت /گشتاسپان پشت وشتاسپان پشته گشتاسپان ظاهراً نام آتشکده ای بوده که گشتاسپ پس از جلوس بر تخت سلطنت ایران ساخته و موبدی آن را به وزیر […]