بایگانی برچسب ها: پری خنثیتی

حضور ایزدبانوان پیشین در شاهنامه

عنوان: حضور ایزدبانوان پیشین در شاهنامه نویسندگان: سحر رستگاری نژاد / دکتر معصومه باقری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: کارشناس ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی / استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۳ هجری شمسی منبع: مجله علمی-پژوهشی جستارهای ادبی شمارۀ ۱۸۸، بهار ۱۳۹۴ چکیده مقاله: واژه پری، بازمانده پئیریکا […]