بایگانی برچسب ها: پرواز کی کاووس

بیشه شهر چین

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  بیشه شهر چین نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  بیشه شیر چین شرح مکان جغرافیایی: بیشه شهر چین شیرچین این عنوان یک بار برای بیشه های اطراف شهر آمل طبرستان به کار برده شده است یک بار هم در داستان بیژن و […]