بایگانی برچسب ها: پاکی

تحلیل و بررسی شخصیّت سیاوش در شاهنامه براساس نظریّه ماکس وبر درباره رهبر آرمانی (کاریزماتیک)

عنوان: تحلیل و بررسی شخصیّت سیاوش در شاهنامه براساس نظریّه ماکس وبر درباره رهبر آرمانی (کاریزماتیک) نویسنده: رقیه صدرایی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلانمی واحد علوم و تحقیقات تهران تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۵ هجری شمسی منبع: پژوهشنامۀ ادب حماسی، سال دوازدهم، شمارۀ دوم، پائیز و زمستان ۱۳۹۵، صفحه […]