بایگانی برچسب ها: پارتیان

خراسان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خراسان نام فعلی مکان جغرافیایی : ناحیه ای گسترده در شرق ایران و غرب افغانستان تا رود جیحون نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  خوراسان شرح مکان جغرافیایی: نامی است که ساسانیان به سرزمین قوم پارت یعنی پرتوه یا پرتوه (پارثاوا) پس از برانداختن اشکانیان داده اند بنابراین […]