بایگانی برچسب ها: پادکست شاهنامه مینا منصوری

پادکست شاهنامه بخوانیم – پادشاهی همای چهرزاد

عنوان این بخش  : پادکست شاهنامه بخوانیم – پادشاهی همای چهرزاد سخن مولف : درودها بر عزیزان شاهنامه خوان و شاهنامه دوست ، امیدوارم همیشه روزگار با شاهنامه همدم و همراه باشید زیرا که بهترین همدم و بهترین همراه است ، بنده مینا منصوری والا ( کتایون ) هستم عضو ارشد فردوسی سرای ایران ، […]

پادکست شاهنامه بخوانیم – پادشاهی بهمن اسفندیار

عنوان این بخش  : پادکست شاهنامه بخوانیم – پادشاهی بهمن اسفندیار سخن مولف : درودها بر عزیزان شاهنامه خوان و شاهنامه دوست ، امیدوارم همیشه روزگار با شاهنامه همدم و همراه باشید زیرا که بهترین همدم و بهترین همراه است ، بنده مینا منصوری والا ( کتایون ) هستم عضو ارشد فردوسی سرای ایران ، […]

پادکست شاهنامه بخوانیم – داستان رستم و شغاد

عنوان این بخش  : پادکست شاهنامه بخوانیم – داستان رستم و شغاد سخن مولف : درودها بر عزیزان شاهنامه خوان و شاهنامه دوست ، امیدوارم همیشه روزگار با شاهنامه همدم و همراه باشید زیرا که بهترین همدم و بهترین همراه است ، بنده مینا منصوری والا ( کتایون ) هستم عضو ارشد فردوسی سرای ایران […]

پادکست شاهنامه بخوانیم – داستان رستم و اسفندیار

عنوان این بخش  : پادکست شاهنامه بخوانیم – داستان رستم و اسفندیار سخن مولف : درودها بر عزیزان شاهنامه خوان و شاهنامه دوست ، امیدوارم همیشه روزگار با شاهنامه همدم و همراه باشید زیرا که بهترین همدم و بهترین همراه است ، بنده مینا منصوری والا ( کتایون ) هستم عضو ارشد فردوسی سرای ایران […]

پادکست شاهنامه بخوانیم – داستان هفتخوان اسفندیار

عنوان این بخش  : پادکست شاهنامه بخوانیم – داستان هفتخوان اسفندیار سخن مولف : درودها بر عزیزان شاهنامه خوان و شاهنامه دوست ، امیدوارم همیشه روزگار با شاهنامه همدم و همراه باشید زیرا که بهترین همدم و بهترین همراه است ، بنده مینا منصوری والا ( کتایون ) هستم عضو ارشد فردوسی سرای ایران ، […]

پادکست شاهنامه بخوانیم – پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود

عنوان این بخش  : پادکست شاهنامه بخوانیم – پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود سخن مولف : درودها بر عزیزان شاهنامه خوان و شاهنامه دوست ، امیدوارم همیشه روزگار با شاهنامه همدم و همراه باشید زیرا که بهترین همدم و بهترین همراه است ، بنده مینا منصوری والا ( کتایون ) هستم عضو ارشد […]

پادکست شاهنامه بخوانیم – پادشاهی لهراسپ

عنوان این بخش  : پادکست شاهنامه بخوانیم – پادشاهی لهراسپ سخن مولف : درودها بر عزیزان شاهنامه خوان و شاهنامه دوست ، امیدوارم همیشه روزگار با شاهنامه همدم و همراه باشید زیرا که بهترین همدم و بهترین همراه است ، بنده مینا منصوری والا ( کتایون ) هستم عضو ارشد فردوسی سرای ایران ، ۱۵ […]

پادکست شاهنامه بخوانیم – جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب

عنوان این بخش  : پادکست شاهنامه بخوانیم – جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب سخن مولف : درودها بر عزیزان شاهنامه خوان و شاهنامه دوست ، امیدوارم همیشه روزگار با شاهنامه همدم و همراه باشید زیرا که بهترین همدم و بهترین همراه است ، بنده مینا منصوری والا ( کتایون ) هستم عضو ارشد فردوسی سرای […]

پادکست شاهنامه بخوانیم – داستان دوازده رخ

عنوان این بخش  : پادکست شاهنامه بخوانیم – داستان دوازده رخ سخن مولف : درودها بر عزیزان شاهنامه خوان و شاهنامه دوست ، امیدوارم همیشه روزگار با شاهنامه همدم و همراه باشید زیرا که بهترین همدم و بهترین همراه است ، بنده مینا منصوری والا ( کتایون ) هستم عضو ارشد فردوسی سرای ایران ، […]

پادکست شاهنامه بخوانیم – داستان بیژن و منیژه

عنوان این بخش  : پادکست شاهنامه بخوانیم – داستان بیژن و منیژه سخن مولف : درودها بر عزیزان شاهنامه خوان و شاهنامه دوست ، امیدوارم همیشه روزگار با شاهنامه همدم و همراه باشید زیرا که بهترین همدم و بهترین همراه است ، بنده مینا منصوری والا ( کتایون ) هستم عضو ارشد فردوسی سرای ایران […]

پادکست شاهنامه بخوانیم – داستان اکوان دیو

عنوان این بخش  : پادکست شاهنامه بخوانیم – داستان اکوان دیو سخن مولف : درودها بر عزیزان شاهنامه خوان و شاهنامه دوست ، امیدوارم همیشه روزگار با شاهنامه همدم و همراه باشید زیرا که بهترین همدم و بهترین همراه است ، بنده مینا منصوری والا ( کتایون ) هستم عضو ارشد فردوسی سرای ایران ، […]

پادکست شاهنامه بخوانیم – داستان خاقان چین

عنوان این بخش  : پادکست شاهنامه بخوانیم – داستان خاقان چین سخن مولف : درودها بر عزیزان شاهنامه خوان و شاهنامه دوست ، امیدوارم همیشه روزگار با شاهنامه همدم و همراه باشید زیرا که بهترین همدم و بهترین همراه است ، بنده مینا منصوری والا ( کتایون ) هستم عضو ارشد فردوسی سرای ایران ، […]

پادکست شاهنامه بخوانیم – داستان کاموس کشانی

عنوان این بخش  : پادکست شاهنامه بخوانیم – داستان کاموس کشانی   نام پادکست : شاهنامه بخوانیم منبع اشعار : بر اساس نسخه فلورانس ، تصحیح جلال خالقی مطلق گوینده و خوانش اشعار : مینا منصوری والا ( کتایون )

پادکست شاهنامه بخوانیم – گفتار اندر داستان فرود سیاوش

عنوان این بخش  : پادکست شاهنامه بخوانیم – گفتار اندر داستان فرود سیاوش سخن مولف : درودها بر عزیزان شاهنامه خوان و شاهنامه دوست ، امیدوارم همیشه روزگار با شاهنامه همدم و همراه باشید زیرا که بهترین همدم و بهترین همراه است ، بنده مینا منصوری والا ( کتایون ) هستم عضو ارشد فردوسی سرای […]

پادکست شاهنامه بخوانیم – پادشاهی کیخسرو شصت سال بود

عنوان این بخش  : پادکست شاهنامه بخوانیم – پادشاهی کیخسرو شصت سال بود سخن مولف : درودها بر عزیزان شاهنامه خوان و شاهنامه دوست ، امیدوارم همیشه روزگار با شاهنامه همدم و همراه باشید زیرا که بهترین همدم و بهترین همراه است ، بنده مینا منصوری والا ( کتایون ) هستم عضو ارشد فردوسی سرای […]

پادکست شاهنامه بخوانیم – داستان سیاوش

عنوان این بخش  : پادکست شاهنامه بخوانیم – داستان سیاوش سخن مولف : درودها بر عزیزان شاهنامه خوان و شاهنامه دوست ، امیدوارم همیشه روزگار با شاهنامه همدم و همراه باشید زیرا که بهترین همدم و بهترین همراه است ، بنده مینا منصوری والا ( کتایون ) هستم عضو ارشد فردوسی سرای ایران ، ۱۵ […]

پادکست شاهنامه بخوانیم – سهراب

عنوان این بخش  : پادکست شاهنامه بخوانیم – سهراب سخن مولف : درودها بر عزیزان شاهنامه خوان و شاهنامه دوست ، امیدوارم همیشه روزگار با شاهنامه همدم و همراه باشید زیرا که بهترین همدم و بهترین همراه است ، بنده مینا منصوری والا ( کتایون ) هستم عضو ارشد فردوسی سرای ایران ، ۱۵ سال […]

پادکست شاهنامه بخوانیم – رزم کاووس با شاه هاماوران

عنوان این بخش  : پادکست شاهنامه بخوانیم – رزم کاووس با شاه هاماوران سخن مولف : درودها بر عزیزان شاهنامه خوان و شاهنامه دوست ، امیدوارم همیشه روزگار با شاهنامه همدم و همراه باشید زیرا که بهترین همدم و بهترین همراه است ، بنده مینا منصوری والا ( کتایون ) هستم عضو ارشد فردوسی سرای […]

پادکست شاهنامه بخوانیم – پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران

عنوان این بخش  : پادکست شاهنامه بخوانیم – پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران سخن مولف : درودها بر عزیزان شاهنامه خوان و شاهنامه دوست ، امیدوارم همیشه روزگار با شاهنامه همدم و همراه باشید زیرا که بهترین همدم و بهترین همراه است ، بنده مینا منصوری والا ( کتایون ) هستم عضو ارشد […]

پادکست شاهنامه بخوانیم – کیقباد

عنوان این بخش  : پادکست شاهنامه بخوانیم – کیقباد سخن مولف : درودها بر عزیزان شاهنامه خوان و شاهنامه دوست ، امیدوارم همیشه روزگار با شاهنامه همدم و همراه باشید زیرا که بهترین همدم و بهترین همراه است ، بنده مینا منصوری والا ( کتایون ) هستم عضو ارشد فردوسی سرای ایران ، ۱۵ سال […]

پادکست شاهنامه بخوانیم – پادشاهی گرشاسپ

عنوان این بخش  : پادکست شاهنامه بخوانیم – پادشاهی گرشاسپ سخن مولف : درودها بر عزیزان شاهنامه خوان و شاهنامه دوست ، امیدوارم همیشه روزگار با شاهنامه همدم و همراه باشید زیرا که بهترین همدم و بهترین همراه است ، بنده مینا منصوری والا ( کتایون ) هستم عضو ارشد فردوسی سرای ایران ، ۱۵ […]

پادکست شاهنامه بخوانیم – پادشاهی زوطهماسپ

عنوان این بخش  : پادکست شاهنامه بخوانیم – پادشاهی زوطهماسپ سخن مولف : درودها بر عزیزان شاهنامه خوان و شاهنامه دوست ، امیدوارم همیشه روزگار با شاهنامه همدم و همراه باشید زیرا که بهترین همدم و بهترین همراه است ، بنده مینا منصوری والا ( کتایون ) هستم عضو ارشد فردوسی سرای ایران ، ۱۵ […]

پادکست شاهنامه بخوانیم – پادشاهی نوذر

عنوان این بخش  : پادکست شاهنامه بخوانیم – پادشاهی نوذر سخن مولف : درودها بر عزیزان شاهنامه خوان و شاهنامه دوست ، امیدوارم همیشه روزگار با شاهنامه همدم و همراه باشید زیرا که بهترین همدم و بهترین همراه است ، بنده مینا منصوری والا ( کتایون ) هستم عضو ارشد فردوسی سرای ایران ، ۱۵ […]

پادکست شاهنامه بخوانیم – منوچهر

عنوان این بخش  : پادکست شاهنامه بخوانیم – منوچهر سخن مولف : درودها بر عزیزان شاهنامه خوان و شاهنامه دوست ، امیدوارم همیشه روزگار با شاهنامه همدم و همراه باشید زیرا که بهترین همدم و بهترین همراه است ، بنده مینا منصوری والا ( کتایون ) هستم عضو ارشد فردوسی سرای ایران ، ۱۵ سال […]

پادکست شاهنامه بخوانیم – فریدون

عنوان این بخش  : پادکست شاهنامه بخوانیم – فریدون سخن مولف : درودها بر عزیزان شاهنامه خوان و شاهنامه دوست ، امیدوارم همیشه روزگار با شاهنامه همدم و همراه باشید زیرا که بهترین همدم و بهترین همراه است ، بنده مینا منصوری والا ( کتایون ) هستم عضو ارشد فردوسی سرای ایران ، ۱۵ سال […]

پادکست شاهنامه بخوانیم – ضحاک

عنوان این بخش  : پادکست شاهنامه بخوانیم – ضحاک سخن مولف : درودها بر عزیزان شاهنامه خوان و شاهنامه دوست ، امیدوارم همیشه روزگار با شاهنامه همدم و همراه باشید زیرا که بهترین همدم و بهترین همراه است ، بنده مینا منصوری والا ( کتایون ) هستم عضو ارشد فردوسی سرای ایران ، ۱۵ سال […]

پادکست شاهنامه بخوانیم – جمشید

عنوان این بخش  : پادکست شاهنامه بخوانیم – جمشید سخن مولف : درودها بر عزیزان شاهنامه خوان و شاهنامه دوست ، امیدوارم همیشه روزگار با شاهنامه همدم و همراه باشید زیرا که بهترین همدم و بهترین همراه است ، بنده مینا منصوری والا ( کتایون ) هستم عضو ارشد فردوسی سرای ایران ، ۱۵ سال […]

پادکست شاهنامه بخوانیم – طهمورث

عنوان این بخش  : پادکست شاهنامه بخوانیم – طهمورث سخن مولف : درودها بر عزیزان شاهنامه خوان و شاهنامه دوست ، امیدوارم همیشه روزگار با شاهنامه همدم و همراه باشید زیرا که بهترین همدم و بهترین همراه است ، بنده مینا منصوری والا ( کتایون ) هستم عضو ارشد فردوسی سرای ایران ، ۱۵ سال […]

پادکست شاهنامه بخوانیم – هوشنگ

عنوان این بخش  : پادکست شاهنامه بخوانیم – هوشنگ سخن مولف : درودها بر عزیزان شاهنامه خوان و شاهنامه دوست ، امیدوارم همیشه روزگار با شاهنامه همدم و همراه باشید زیرا که بهترین همدم و بهترین همراه است ، بنده مینا منصوری والا ( کتایون ) هستم عضو ارشد فردوسی سرای ایران ، ۱۵ سال […]

پادکست شاهنامه بخوانیم – کیومرث

عنوان : پادکست شاهنامه بخوانیم – مینا منصوری والا ( کتایون ) – کیومرث سخن مولف : درودها بر عزیزان شاهنامه خوان و شاهنامه دوست ، امیدوارم همیشه روزگار با شاهنامه همدم و همراه باشید زیرا که بهترین همدم و بهترین همراه است ، بنده مینا منصوری والا ( کتایون ) هستم عضو ارشد فردوسی […]
عنوان ۲ از ۳«۱۲۳ »