بایگانی برچسب ها: پادشاهی

داستان رستم و اسفندیار و نمایشنامه مکبث

عنوان: داستان رستم و اسفندیار و نمایشنامۀ مکبث نویسندگان: لیلا هاشمیان / نوشین بهرامی پور سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان / دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: مجلۀ مطالعۀ ادبیات تطبیقی، سال سوم، شمارۀ ۱۱۴ چکیده مقاله: داستان […]