بایگانی برچسب ها: پادشاهی و حکومت

بازتاب نظریات مدیریتی در شاهنامه فردوسی (با تکیه بر پارادایم نیوتنی و تئوری آشوب)

عنوان: بازتاب نظریات مدیریتی در شاهنامه فردوسی (با تکیه بر پارادایم نیوتنی و تئوری آشوب) نویسند‌گان: دکتر وحید مبارک / فرشید وزیله سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زبان و ادبیات فراسی دانشگاه رازی کرمانشاه / مربی زبان و ادبیات فراسی دانشگاه آزاد اسلامی واحدصحنه تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۳ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ ادبیات عرفانی و […]