بایگانی برچسب ها: پادشاهی دارا

عراق

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : عراق نام فعلی مکان جغرافیایی :  سرزمین میان دجله و فرات نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: عراق در شاهنامه دو بار از عراق نام برده شده است. اولین بار در پادشاهی دارا است که گوید: سکندر چو از کارش آگاه شد     که دارا به […]