بایگانی برچسب ها: پاداش

پادافراه در شاهنامه

عنوان: پادافراه در شاهنامه نویسندگان: احمد امین / مهدی افراسیابی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد / کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۹ شمسی منبع: مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، سال پنجم، شمارۀ هجده و نوزده، پاییز و زمستان ۱۳۸۹ چکیده […]