بایگانی برچسب ها: ویکی شاهنامه فردوسی خوانی

فردوسی‌خوانی – قسمت هشتاد و هفتم – داستان کشتن زریر

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت هشتاد و هفتم – داستان کشتن زریر پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته ادبیات […]

فردوسی‌خوانی – قسمت هشتاد و ششم – داستان نبرد گشتاسپ و ارجاسپ

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت هشتاد و ششم – داستان نبرد گشتاسپ و ارجاسپ پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای […]

فردوسی‌خوانی – قسمت هشتاد و پنجم – داستان ظهور زرتشت

موضوع پادکست فردوسی خوانی :  قسمت هشتاد و پنجم – داستان ظهور زرتشت پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته ادبیات […]

فردوسی‌خوانی – قسمت هشتاد و چهارم – داستان بازگشت گشتاسپ به ایران

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت هشتاد و چهارم – داستان بازگشت گشتاسپ به ایران پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای […]

فردوسی‌خوانی – قسمت هشتاد و سوم – داستان نبرد گشتاسپ با اژدها

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت هشتادو سوم – داستان نبرد گشتاسپ با اژدها پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته […]

فردوسی‌خوانی – قسمت هشتاد و دوم – داستان گشتاسپ و کتایون

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت هشتاد و دوم – داستان گشتاسپ و کتایون پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته […]

فردوسی‌خوانی – قسمت هشتادو یکم – شروع داستان پادشاهی لهراسپ

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت هشتادو یکم – شروع داستان پادشاهی لهراسپ پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته ادبیات […]

فردوسی‌خوانی – قسمت هشتادم – داستان ناپدید شدن کیخسرو

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت هشتادم – داستان ناپدید شدن کیخسرو پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته ادبیات تطبیقی […]

فردوسی‌خوانی – قسمت هفتاد و نهم – داستان گفتار کیخسرو با پهلوانان

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت هفتاد و نهم – داستان گفتار کیخسرو با پهلوانان پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای […]

فردوسی‌خوانی – قسمت هفتاد و هشتم – داستان سیر شدن کیخسرو از پادشاهی

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت هفتاد و هشتم – داستان سیر شدن کیخسرو از پادشاهی پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع […]

فردوسی‌خوانی – قسمت هفتاد و هفتم – داستان کشتن افراسیاب

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت هفتاد و هفتم – داستان کشتن افراسیاب پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته ادبیات […]

فردوسی‌خوانی – قسمت هفتاد و ششم – داستان رسیدن کیخسرو به کنگ دز

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت هفتاد و ششم – داستان رسیدن کیخسرو به کنگ دز پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع […]

فردوسی‌‎خوانی – قسمت هفتاد و پنجم – داستان شبیخون زدن افراسیاب

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت هفتاد و پنجم – داستان شبیخون زدن افراسیاب پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته […]

فردوسی‌خوانی – قسمت هفتاد و چهارم – داستان نبرد بهشت کنگ

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت هفتاد و چهارم – داستان نبرد بهشت کنگ پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته […]

فردوسی‌خوانی – قسمت هفتاد و سوم – داستان هجوم کیخسرو به توران

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت هفتاد و سوم – داستان هجوم کیخسرو به توران پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای […]

فردوسی‌خوانی – قسمت هفتاد و دوم – داستان نبرد شیده و کیخسرو

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت هفتاد و دوم – داستان نبرد شیده و کیخسرو پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای […]

فردوسی‌خوانی – قسمت هفتاد و یکم – داستان پیغامهای افراسیاب و کیخسرو

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت هفتاد و یکم – داستان پیغامهای افراسیاب و کیخسرو پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای […]

فردوسی‌خوانی – قسمت هفتادم – شروع داستان جنگ بزرگ کیخسرو

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت هفتادم – شروع داستان جنگ بزرگ کیخسرو پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته ادبیات […]

فردوسی‌خوانی – قسمت شصت و نهم – پایان داستان نبرد دوازده رخ

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت شصت و نهم – پایان داستان نبرد دوازده رخ پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای […]

فردوسی‌خوانی – قسمت شصت و هشتم – داستان نبرد پیران و گودرز

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت شصت و هشتم – داستان نبرد پیران و گودرز پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای […]

فردوسی‌خوانی – قسمت شصت و هفتم – داستان ده نبرد تن به تن

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت شصت و هفتم – داستان ده نبرد تن به تن پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع […]

فردوسی‌خوانی – قسمت شصت و ششم – داستان نبرد انبوه لشکر گودرز و پیران

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت شصت و ششم – داستان نبرد انبوه لشکر گودرز و پیران پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در […]

فردوسی‌خوانی – قسمت شصت و پنجم – داستان مذاکره‌ی مجدد پیران با گودرز

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت شصت و پنجم – داستان مذاکره‌ی مجدد پیران با گودرز پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع […]

فردوسی‌خوانی – قسمت شصت و چهارم – داستان نبرد بیژن و هومان

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت شصت و چهارم – داستان نبرد بیژن و هومان پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای […]

فروسی‌خوانی – قسمت شصت و سوم – داستان جنگ‌خواهی هومان

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت شصت و سوم – داستان جنگ‌خواهی هومان پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته ادبیات […]

فردوسی‌خوانی – قسمت شصت و دوم – شروع داستان رزم دوازده رخ

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت شصت و دوم – شروع داستان رزم دوازده رخ پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای […]

فردوسی‌خوانی – قسمت شصت و یکم – پایان داستان بیژن و منیژه

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت شصت و یکم – پایان داستان بیژن و منیژه پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای […]

فردوسی‌خوانی – قسمت شصتم – داستان پیدا کردن چاه بیژن

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت شصتم – داستان پیدا کردن چاه بیژن پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته ادبیات […]

فردوسی‌خوانی – قسمت پنجاه و نهم – داستان فراخواندن رستم برای نجات بیژن

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت پنجاه و نهم – داستان فراخواندن رستم برای نجات بیژن پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع […]

فردوسی‌خوانی – قسمت پنجاه و هشتم – داستان به چاه افتادن بیژن

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت پنجاه و هشتم – داستان به چاه افتادن بیژن پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای […]
عنوان ۴ از ۶« اولین...«۲۳۴۵۶ »