بایگانی برچسب ها: وای

تحلیل ساختار اسطوره ی «باد» در شاهنامه

عنوان: تحلیل ساختار اسطوره ی «باد» در شاهنامه نویسندگان: عبدالله واثق عباسی / محمد امیر مشهدی / رویا رضایی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار زبان و ادبیات فارسی / دانشیار زبان و ادبیات فارسی / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی تاریخ نگارش: خرداد ۱۳۹۴ منبع: مجلۀ شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شیراز، سال هفتم، شمارۀ سوم، […]