بایگانی برچسب ها: واژه خود و بیگانه

بررسی نقش سیمرغ و دیو از منظر شاهنامه

عنوان: بررسی نقش سیمرغ و دیو از منظر شاهنامه نویسنده: فریبا شکرالله پور سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، مدیر پژوهش دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکز تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ منبع: مجلۀ حافظ نشریه داخلی، شمارۀ هفتاد، خرداد ۱۳۸۹ چکیده مقاله: واژه خودی و بیگانه در زبان فارسی […]