بایگانی برچسب ها: هویت سیاست خارجی ملت باوری

هویت و غیریت در زمان شکل گیری کشور ایران از منظر شاهنامه: دیدگاه انسان باورانه ایرانی در سیاست خارجی

عنوان: هویت و غیریت در زمان شکل گیری کشور ایران از منظر شاهنامه: دیدگاه انسان باورانه ایرانی در سیاست خارجی نویسندگان: فرهاد عطایی / مجید بهستانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران / دانشجوی دکتری رشتۀ روابط بین الملل دانشگاه تهران تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ […]