بایگانی برچسب ها: هوگو

ترجمۀ شاهنامه و تأثیر آن در آثار هوگو، لامارتین و کوپه

عنوان:  ترجمۀ شاهنامه و تأثیر آن در آثار هوگو، لامارتین و کوپه نویسنده: معصومه زندی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۲ هجری شمسی  منبع: فصلنامۀ عملی-پژوهشی زیان و ادب فارسی، دانشکدۀ ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال ششم، شمارۀ۱۸، بهار […]