بایگانی برچسب ها: هنر غیردرباری

مخاطب شناسی شاهنامه های مصور (با بررسی نگاره های دو نسخه بایسنقری و داوری)

عنوان: مخاطب شناسی شاهنامه های مصور (با بررسی نگاره های دو نسخه بایسنقری و داوری) نویسند‌گان: فاطمه ماه‌وان / دکتر محمد جعفر یاحقی / دکتر چارلز ملویل سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / استاد زبان و ادبیات […]