بایگانی برچسب ها: هندوستان

هند

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : هند نام فعلی مکان جغرافیایی :  هند بعلاوه پاکستان کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  هندوستان ، جادوستان شرح مکان جغرافیایی: هند هندوستان مردم هندوستان از همسایگان نرم خو و کم دردسر برای ایران از عهد باستان تاکنون بوده اند. بدین سبب در شاهنامه نام این کشور […]

مرغ

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مَرغ نام فعلی مکان جغرافیایی :  نا معلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: مرغ ظاهراً از شهرهای غربی هندوستان و همسایه شهر دیگری از آن دیار به نام مای بوده بدین سبب نام این دو شهر اغلب در کنار هم به صورت های مرغ […]

کشمیر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کشمیر نام فعلی مکان جغرافیایی :  کشمیر هندوستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: کشمیر نام این ولایت شبه کشور حدود ۲۰ بار در شاهنامه آمده و همه جا هم غرض از آن ولایت کوهستانی و زیبای میان دو کشور پاکستان و هندوستان کنونی است […]

دریای هند

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای هند نام فعلی مکان جغرافیایی :  رود گنگ یا سند در هندوستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: دریای هند بنا بر عرف شاهنامه غرض از دریا در اینجا همان رود است و دریای هند هم باید یکی از رودهای بزرگ معروف هندوستان مثلاً […]

جادوستان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : جادوستان نام فعلی مکان جغرافیایی :  عموما سرزمین هندوستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: جادوستان در شاهنامه عموماً ،هند خصوصاً نواحی افسانه ای و موحش ،آن جادوستان خوانده شده اما در داستان ضحاک قلمرو تحت حکومت او هم یک بار از قول مادر فریدون […]

بحرین

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بحرین نام فعلی مکان جغرافیایی :  بحرین نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: کشور بحرین از یک جزیرۀ بزرگ و حدود ۳۰ جزیزۀ کوچک تشکیل شده است و در جنوب خلیج فارس میان عربستان و شبه جزیزه قطر قرارداد. در عهد باستان این کشور مرکز […]

جغوان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : جَغوان نام فعلی مکان جغرافیایی:  باید جایی در هندوستان باشد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: نام این شهر در سفر اسکندر به چین و بازگشت او به سند آمده است  اما مسکو این نام را حلوان ضبط کرده، که نادرست است. اگر نام این […]