بایگانی برچسب ها: هما

بررسی نمادهای تصویری «فَر» (با تأکید بر نگاره های شاهنامه)

عنوان: بررسی نمادهای تصویری «فَر» (با تأکید بر نگاره های شاهنامه) نویسندگان: قاطمه ماه‌وان /  محمد جعفر یاحقی / قرزاد قائمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد / استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۴ […]

شخصیت های شاهنامه – هما

مر او را دهم دخترم را همای – وکرد ایزدش را برین بر گوای نام : هما دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به لهراسپ می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر هما : گشتاسپ مادر هما :  کتایون برادران و خواهران هما : به آفرید، […]