بایگانی برچسب ها: هفت خوان رستم

تبیین کهن الگوی «سفر قهرمان» بر اساس آرای یونگ و کمبل در هفت خوان رستم

عنوان: تبیین کهن الگوی «سفر قهرمان» بر اساس آرای یونگ و کمبل در هفت خوان رستم نویسند‌گان: دکتر محمد طاهری / حمید آقاجانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه بوعلی سیناهمدان / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ […]

«جفتْ جوی» یا «جفتوجوی» (پیشنهادی برای تصحیح بیتی از شاهنامه)

عنوان:«جفتْ جوی» یا «جفتوجوی» (پیشنهادی برای تصحیح بیتی از شاهنامه) نویسنده: دکتر محمد حسن جلالیان چالشتری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۵ هجری شمسی منبع: جستارهای ادبی مجله علمی-پژوهشی شماره یکصدو نود و سه، تابستان ۱۳۹۵ چکیده مقاله: آغاز پادشاهی کیکاووس با ماجرای جنگ مازندران همراه […]