بایگانی برچسب ها: نیایش

نیایش در شاهنامه

عنوان: نیایش در شاهنامه نویسنده: علی پورامن سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده:  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی مدرس دانشگاه پیام نور تالش و دبیر دبیرستانهای تالش تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: مجلۀ رشد زبان و ادب فارسی،دورۀ بیست و سوم، شمارۀ نودو سه، بهار ۱۳۸۹ چکیده مقاله: قصد اصلی در این تحقیق، کالبد […]

بررسی نیایش های شاهنامه فردوسی

عنوان: بررسی نیایش های شاهنامه فردوسی نویسندگان: موسی پرنیان / مهناز ولی بیگی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه / کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایلام تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ متن پژوهی ادبی، شمارۀ ۵۳، پائیز ۱۳۹۱ چکیده مقاله: شاهنامه ی حکیم توس، […]