بایگانی برچسب ها: نگارگری

مخاطب شناسی شاهنامه های مصور (با بررسی نگاره های دو نسخه بایسنقری و داوری)

عنوان: مخاطب شناسی شاهنامه های مصور (با بررسی نگاره های دو نسخه بایسنقری و داوری) نویسند‌گان: فاطمه ماه‌وان / دکتر محمد جعفر یاحقی / دکتر چارلز ملویل سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / استاد زبان و ادبیات […]

بررسی نمادهای تصویری «فَر» (با تأکید بر نگاره های شاهنامه)

عنوان: بررسی نمادهای تصویری «فَر» (با تأکید بر نگاره های شاهنامه) نویسندگان: قاطمه ماه‌وان /  محمد جعفر یاحقی / قرزاد قائمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد / استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۴ […]

اولاد: دیو یا انسان؟(بررسی هویّت اولاد بر مبنای نگاره های شاهنامه)

عنوان:اولاد: دیو یا انسان؟(بررسی هویّت اولاد بر مبنای نگاره های شاهنامه) نویسنده: فاطمه ماه‌وان سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۴ هجری شمسی منبع: نشریه ادب و زبان دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان سال نوزدهم، شمارۀ سی و نه ام، بهارو […]

مطالعه تأثیر روایت استعاری فردوسی بر شاهنامه نگاری

عنوان: مطالعه تأثیر روایت استعاری فردوسی بر شاهنامه نگاری نویسندگان: قدسیه رضوانیان / ندا غیاثی / محمد اعظم زاده سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران، بابلسر / دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه مازندرانف بابلسر / استادیار پژوهش هنر دانشگاه مازندران، بابلسر تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۴ هجری شمسی […]