بایگانی برچسب ها: نگارگری ایرانی

تحلیل مضمونی چند نمونه از نگاره های «گذر سیاوش بر آتش» در شاهنامه فردوسی

عنوان: تحلیل مضمونی چند نمونه از نگاره های «گذر سیاوش بر آتش» در شاهنامه فردوسی نویسندگان: دکتر سعید زاویه / ایرج داداشی / آمنه مافی‌تبار سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار دانشگاه هنر تهران / مربی دانشگاه هنر تهران / کارشناس ارشد پژوهش هنر دانشگاه تهران تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ ادبیات عرفانی […]

بررسی تطبیقی تصاویر شاهنامه بایسنغری با ادبیات حماسی شاهنامه

عنوان:  بررسی تطبیقی تصاویر شاهنامه بایسنغری با ادبیات حماسی شاهنامه نویسنده: مسعود همتی وینه سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد شهر ری تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ منبع: دوفصلنامۀ علمی-پژوهشی هنرهای تجسمی نقش‌مابه، سال سوم، شمارۀ پنجم، بهار و تابستان ۱۳۸۹ چکیده مقاله: ادبیات حماسی و نگارگری ایران از هنرهای قدیم و پویای ایران […]